Kaasumarkkinat uudistuvat

Suomen kaasumarkkinat uudistuvat 1.1.2020. Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle EU:n sisämarkkinoita koskevien säännösten ja maakaasumarkkinalain (587/2017) mukaisesti.

Samaan aikaan Suomen kaasumarkkinat monipuolistuvat, kun maakaasua saadaan Imatran rajapisteen lisäksi uuden Balticconnector -yhdysputken kautta. Myös biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjonta lisääntyy sekä kaasuverkon piirissä että sen ulkopuolella.

Lainsäädännön ja markkinan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa maakaasun liittymis-, verkkopalvelu-, myynti- ja toimitussopimuksien yleiset ehdot on päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja markkinoiden mukaisiksi. Imatran Lämpö Oy ottaa uudet, Energiaviraston hyväksymät ehdot käyttöön 1.1.2020. Ehtoja sovelletaan sekä uusiin että jo voimassaoleviin sopimuksiin.

Päivitetyissä ehdoissa ja uusissa sopimuksissa on huomioitu maakaasun jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän roolien ja velvoitteiden muuttuminen. Sopimuksiin ja ehtoihin on myös tehty Energiaviraston sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston edellyttämiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen tekniseen sisältöön.

Vapautuneilla markkinoilla asiakas voi ostaa maakaasun valitsemaltaan hyväksytyltä vähittäismyyjältä.

Sopimusehtojen muutosten takia asiakkaalla on oikeus irtisanoa maakaasusopimukset päättymään 1.1.2020 klo 7:00. Tullakseen tällöin voimaan, irtisanomisilmoitus on toimitettava Imatran Lämpö Oy:lle viimeistään 25.12.2019. Maakaasun toimituksen jatkamiseksi asiakkaalla on kuitenkin oltava voimassaolevat liittymis-, sekä toimitus- tai verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.

Tarkemmat tiedot uusista ehdoista alla olevissa linkeissä:

Kaasun jakeluverkon yleiset liittymisehdot KLE 2019

Kaasun jakeluverkon yleiset verkkopalveluehdot KVPE 2019

Kaasun yleiset vähittäismyyntiehdot KME 2019

Maakaasuhinnasto 01.01.2020

Kaasun hinnan muodostuminen

– Sopimusten irtisanomislomake

– Energiankuluttajan tarkistuslista (Kysymyksiä maakaasumarkkinoista)

Lisätietoja maakaasumarkkinoista on Energiaviraston internet-sivuilla osoitteessa energiavirasto.fi.

Vaikutukset asiakkaalle

Uusien maakaasun yleisten ehtojen käyttöön otto ei edellytä toimenpiteitä asiakkaalta, jos asiakas hyväksyy maakaasun liittymissopimuksen ja maakaasun toimitussopimuksen uudet ehdot.

Maakaasun verkkopalvelun ja myynnin yhteydessä kaasun toimituspisteen tiedot, tarvittavat myynnin tiedot sekä toimituspisteessä kerättävät kaasun määrän mittaustiedot välitetään, markkinauudistukseen liittyvien sääntöjen mukaisesti, maakaasun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy) valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu eriytetään toisistaan.

Verkkopalvelu

Uudet maakaasun verkkopalveluehdot tulevat voimaan 1.1.2020 klo 07:00. Verkkopalvelu jatkuu kuten tähänkin asti, uudet ehdot huomioiden, ilman toimenpiteitä asiakkaalta.

Paikallinen jakeluverkon haltija vastaa edelleen kaasun siirtämisestä jakeluverkossa asiakkaalle ja kaasun määrän mittaamisesta. Jakeluverkon haltija laskuttaa asiakasta näistä jakeluverkon palveluista.

Myynti ja kaasun toimitus

Uudet maakaasun vähittäismyyntiehdot tulevat voimaan 1.1.2020 klo 07:00. Maakaasun toimitus jatkuu kuten tähänkin asti, uudet ehdot huomioiden, ilman toimenpiteitä asiakkaalta.

Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasun hankintansa. Asiakas voi valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta hyväksytyltä kaasun vähittäismyyjältä.

Jos asiakas haluaa vaihtaa vähittäismyyjän tai kaasutuotteen, solmitaan uusi myyntisopimus ja verkkopalvelusopimus, jolloin vanha myyntisopimus tai toimitussopimus päättyy.

Markkinoilla toimivien vähittäismyyjien tulee olla rekisteröityjä kaasun järjestelmävastaavan rekisteriin. Vähittäismyyjillä on oltava tarvittavat sopimukset kaasun toimittamiseksi asiakkaalle.

Laskutus

EU-säädöksiin perustuen kaasu mitataan ja laskutetaan 1.1.2020 alkaen ylemmässä lämpöarvossa, alemman lämpöarvon sijaan. Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo.

Muutos kasvattaa laskutettavaa energiamäärää, mutta pienentää vastaavasti yksikköhintoja mikä kompensoi muutoksen.

Kaasun laskutuksen määrätietoina käytetään data-HUBin tietoja. Data-HUB on maakaasun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy) valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon jakeluverkonhaltijat toimittavat kaasun toimitusten mittaustiedot.

Kaasun jakeluverkkopalvelukustannukset laskuttaa jakeluverkon haltija ja kaasun myynnin kustannukset laskuttaa myyjä. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevilla kaasuasiakkailla voi olla sekä siirron että myynnin käsittävä toimitussopimus toimitusvelvollisen kaasun myyjän kanssa. Imatralla toimitusvelvollinen kaasun myyjä on Imatran Lämpö Oy.

Kaasun energiaverotus perustuu alempaan lämpöarvoon vielä vuoden 2020 ajan. Kaasun energiaverot laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Kuva: Vähittäismyynnin sopimukset maakaasun jakeluverkossa 1.1.2020 alkaen